fbpx

Privacyreglement voor de Werken Bij-website

Dit privacyreglement beschrijft hoe persoonlijke informatie wordt verzameld, gebruikt en beschermd op de Werken Bij-website. We hechten grote waarde aan de privacy van onze bezoekers en streven ernaar om uw persoonlijke gegevens veilig en vertrouwelijk te behandelen. Lees dit reglement zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van de website.

Verzameling van persoonlijke informatie
1.1. We verzamelen alleen persoonlijke informatie die vrijwillig door gebruikers wordt verstrekt bij het invullen van sollicitatieformulieren, het uploaden van cv’s en andere gerelateerde interacties.
1.2. De verzamelde persoonlijke informatie kan onder andere bestaan uit naam, contactgegevens, werkervaring, opleidingsgegevens en andere relevante informatie die nodig is voor het sollicitatieproces.

Gebruik van persoonlijke informatie
2.1. De persoonlijke informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt om sollicitaties te beoordelen en te verwerken, om contact op te nemen met sollicitanten en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen met betrekking tot wervingsactiviteiten.
2.2. We kunnen de verzamelde persoonlijke informatie ook gebruiken om gebruikers op de hoogte te stellen van toekomstige carrièremogelijkheden en relevante informatie met betrekking tot de organisatie, mits daarvoor toestemming is gegeven.

Gegevensbeveiliging
3.1. We treffen passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.
3.2. Toegang tot persoonlijke informatie is beperkt tot geautoriseerd personeel dat de informatie nodig heeft om hun taken uit te voeren. We zorgen ervoor dat deze medewerkers zich houden aan strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen.

Delen van persoonlijke informatie
4.1. We delen persoonlijke informatie alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het sollicitatieproces, bijvoorbeeld met recruiters, HR-personeel of potentiële werkgevers binnen de organisatie.
4.2. In geval van een wettelijke verplichting of wanneer dit nodig is om onze wettelijke rechten te beschermen, kunnen we persoonlijke informatie ook delen met overheidsinstanties of juridische adviseurs.

Bewaartermijn
5.1. We bewaren persoonlijke informatie zo lang als nodig is voor het doel waarvoor het is verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist.
5.2. Indien een sollicitant verzoekt om het verwijderen van zijn/haar persoonlijke informatie, zullen we deze zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij wettelijke verplichtingen ons verplichten om de informatie te bewaren.

Rechten van gebruikers
6.1. Gebruikers hebben het recht om toegang te vragen tot hun persoonlijke informatie, om deze te corrigeren, bij te werken of te verwijderen indien deze onjuist, onvolledig of niet relevant is.
6.2. Gebruikers kunnen ook bezwaar maken tegen het verwerken van hun persoonlijke informatie of verzoeken om beperking van de verwerking ervan.
6.3. Voor alle verzoeken met betrekking tot persoonlijke informatie kunnen gebruikers contact opnemen met de verantwoordelijke partij, zoals vermeld in paragraaf 7.

Verantwoordelijke partij
De verantwoordelijke partij voor de verwerking van persoonlijke informatie op de Werken Bij-website is Medicura. Voor vragen, verzoeken of opmerkingen met betrekking tot privacy kunnen gebruikers contact opnemen via vacatures@medicura.nl.

Wijzigingen in het privacyreglement
8.1. We behouden ons het recht voor om dit privacyreglement op elk moment te wijzigen. Bij belangrijke wijzigingen zullen we gebruikers op de hoogte stellen via de website of andere passende kanalen.
8.2. Het is de verantwoordelijkheid van gebruikers om regelmatig dit privacyreglement te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Hidden
Sleep bestanden hierheen of
Max. bestandsgrootte: 128 MB.
    Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 128 MB.